twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Wednesday, August 10, 2011

... ဘာသာတရားလူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးလား...

ယေန ့ကမာၻေပၚတြင္နိင္ငံမ်ား၊လူမ်ိဳးစုမ်ားေပၚမူတည္ျပီးဘာသာတရားမ်ားေျမာင္မ်ားစြာရွိပါတယ္၊ထင္ရွာတဲ ့
ဘာသာႀကီးေလးရပ္မွာမြတ္စလင္ဘာသာ၊ခရစ္ယံဘာသာ၊ဗုဒၵဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာမ်ားျဖစ္ႀကျပီးအျခာဘာ
သာမ်ားျဖစ္တဲ ့တာယို၀ါဘာသာ၊ကြန္ျဖဴရွပ္ဘာသာ၊ရွင္တိုဘာသာ၊ပါရဆီဘာသာစသည္ ့ဘာသာတို ့မွာဂ်ပန္၊
ထိုင္၀မ္၊တရုပ္နိင္ငံမ်ားတြင္ထင္ရွားေသာဘာသာအခ်ိဳ ့ျဖစ္သည္၊။
ေရွ ့ေခတ္မွယေန ့ေခတ္ထိဘာသာတရားဘာေႀကာင္ ့ျဖစ္ေပၚခဲ ့သလဲဆိုလွ်င္လူသားအားလံုး၏ေဘးကင္းလို
မႈ၊ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာလိုမႈတို ့ေႀကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာရသည္၊တခုေျပာစရာရွိသည္ေရွ ့ေခတ္လူတို ့ကိုယ္ကြယ္
သည္မွာသဘာ၀အရွိတရားျဖစ္သည္.ထိုသူတို ့၏အေႀကာက္တရားမ်ာေႀကာင္ ့သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ေတာင္ႀကီးမ်ား
ထိုသူတို ့ထက္ခြန္အားႀကီးေသာေျမြးႀကီးမ်ား၊က်ားႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ကြယ္ႀကျခင္းျဖစ္သည္၊ထို ့ေႀကာင့္ယစ္
ပူေဇာ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္၊ကို္ယ္ကြယ္မႈဘယ္ကစဆိုလ်င္ လူအမ်ား၏အေႀကာက္တရားကစသည္
ဟုဆိုနိင္သည္၊ထိုအေႀကာက္တရားမ်ာလူသားအားလံုး၏ရင္ထဲတြင္ကိန္ေအာင္းေနမႈကိုအခြင္ ့ေကာင္းယူျပီ
ဘာသာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ာကသူတို ့၏ဘာသာတရားမ်ားကို ေမးျမန္းခြင္ ့ ၊ စံုစမ္းခြင္ ့မ်ားကိုပိတ္ပင္ထားတက္
ႀကသည္၊ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ဗုဒၵဘာသာလ်င္ "ဧဟိ ပသိေကာ" လာ ႀကည္ ့လွည္ ့ဟု ဆိုေသာစကားကိုဆို၀ံ ့ပါတယ္၊
ေနာက္တနည္းအာျဖင္ ့ ကာလာမ မင္းသားမ်ားကိုအေႀကင္ျပဳျပီေဟာႀကားထာေသာ ကာလာမ သုတ္ကို
ေထာက္ျခင္းအားျဖင္ ့သိနိင္ပါသည္...........ကာလာမသုတ္အက်ဥ္းအားေဖာ္ျပပါမယ္ ့....
"အို ကာလာမတို႔-

    (၁) တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

    (၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္

    (၃) အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

    (၄) ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

    (၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု
 အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

    (၆) အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း
 မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

    (၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍
 တင္ျပႏိုင္႐ံု မွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

    (၈) ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္
 ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံု မွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

    (၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္
 ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္

    (၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ
 အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။

    ဟူ၍ ဘုရားရွင္ ကေဟာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဘာသာတရားမ်ာသည္လူသားအားလံုးအတြက္အေရးႀကီးသလား၊မႀကီးဘူးလာဆိုလ်င္...
ဘာသာတရားရွိသူသည္ကိုယ္၊စိတ္ ႏွစ္ပါးအားဘာသားတရားကထိန္းခ်ဳပ္ထားနိင္၍ ဘာသာတရားမရွိသူ
သည္ ညဥ္ ့နက္သန္ေခါင္းယံအခ်ိန္တြင္လမ္းေလ်ာက္ေသာသူႏွင္ ့တူနိင္သည္။ဆူး ေညွာက္ ခလုပ္ မ်ား
ကိုမျမင္နိင္ပဲ ေခ်ာက္တြင္းသို ့သက္ဆင္းနိင္သည္၊ထိုကဲ ့သို ့ ဘာသာတရားမရွိသူသည္ တိရစာၦန္နွင္ ့မျခာ
ေကာင္း၏ ၊မေကာင္း၏မ်ားကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိင္စြမ္းမရွိပဲဒုကၡေရာက္နိင္သည္....
ထိုေႀကာင္ ့ဘာသာတရားသည္လူသားအားလံုးအတြက္အေရးႀကီးပါသည္.သို ့ေသာ္စစ္မွန္ေသာဘာသာ
တရားကိုကိုယ္ကြယ္သင္ ့သည္ဟုကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္၊ကြ်န္ေတာ္တို ့ခဏသံုးဖို ့အတြက္ပစၥည္းတခုကို
ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး၀ယ္ယူသလို အနာဂတ္သံသရာအတြက္ဘာသာတရားတခုကိုမိရုိးဖလာဘာသမ်ားက
ေနရုန္းထြက္ျပီးေသခ်ာေလ ့လာျပီးကိုယ္ကြယ္နိင္ပါေစဟု  စုေတာင္းလိုက္ပါတယ္..............

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....