twitter
    Find out what I'm doing, Follow Me :)

ဤဘေလာက္သည္ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာစာစုမ်ားႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ခံစားခ်က္အေရးအသားေလးမ်ားစုစည္းထာျခင္းျဖစ္သည္။လာလည္သူ၊မလာတဲ ့သူွမွန္သမွ်ေအးခ်မ္းႀကပါေစ.......

Monday, September 12, 2011

ဖန္ဆင္းရွင္လူသား(သို ့မဟုတ္)ေတာ္လွန္ေသာလူသား

လူသားအားလံုးတြင္ကြ်ႏု္ပ္တိုမျမင္ရေသာစြမ္းအားတန္ခိုပါ၀ါမ်ားေနသည္ဆိုလ်င္ သင္လက္ခံနိင္မလား၊
အဘယ္ေႀကာင္ ့ဆိုေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြ ဟိုလြန္ခဲ ့ေသာအရိုင္းအစိုင္းေခတ္မွယေန ့ယဥ္ေက်းေသာေခတ္ထိ
လူသားအားလံုး၏အေတးြအေခၚအယူအဆ၊ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိင္ေသာစိတ္၊တီထြင္နိင္ေသာ စက္ယန ၲရားမ်ား
ေႀကာင္ ့တစတစ ယဥ္ေက်းဖံြ ့ျဖိဳးတိုတက္လာသည္မွာ လူသားအားလံုး၏ ေတာ္လွန္ေသာအေတြအေခၚမ်ား
ေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းရွင္လူသားမ်ာအေႀကာင္းေျပာလွွ်င္ ကမၻာဦလူသားစတင္ျဖစ္ေပၚလာေသာအေႀကာင္းမ်ားကိုေမ ့ထား
၇န္လိုသည္၊ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲ လူသားစတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို သူ ့ဘာသာအယူအဆ၊ကိုယ္ဘာသာအယူအဆ
မွန္သည္၊မွားသည္ဟုျငင္းခုန္ႀကရင္ အရုိင္းအစိုင္း ေခတ္သို ့ျပန္လည္ေရာက္သြားနိင္သည္၊
လူျဖစ္စဥ္က အဓိကမႀကားပဲ၊လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္က တကမာၻလံုးအတြက္အဓိကႀကေနသည္၊
လူသားတို ့သည္ စဥ္စားေတြးေခၚေသာ၊တီထြင္ေသာ၊ေတာ္လွန္ေသာစိတ္တို ့ေႀကာင္ ့ ေခတ္တေခတ္မွတေခတ္သို ့
ေျပာင္းလဲြလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန ့ေခတ္ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာနိင္ငံလူသားေတြဟာ ေရွ ့ယခင္က ကဲသို ့ေတာမ်ား၊ေတာင္မ်ားကို၊တိရစာၦန္
မ်ားကို ကိုယ္ကြယ္ေနလွ်င္အျခားေသာစက္မႈသိပၸံထြန္းကာေသာနိင္ငံမ်ားတြက္ ရယ္စရာနိင္ငံတနိင္ငံျဖစ္ေန
နိင္သည္။သို ့ေသာ္ ယေန ့ဆင္ျဖဴကိုယ္ကြယ္ေနေသာ လူတစုအား အတိတ္ကမၻာသို ့ျပန္လည္ပို ့ေဆာင္သင့္သည္။

သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စကားႏွင္ ့ေျပာလွ်င္ဆင္ဆိုသည္မွာတိရစာၦန္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ျဖဴျဖဴမဲမဲ
သူ ့ေအာက္သြားေနလွ်င္ အနင္းခံရသည္မွာမလဲြေပ..ထို ့ေႀကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္တို ့အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္
ေတြအေနနဲ ့စြန္ ့ပစ္သင္ ့ေသာဘာသာေရးအေတြးအေခၚအယူအဆေတြကိုေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရမည္၊အဘယ္ေႀကာင္ ့
ဆိုေသာ တိုးတက္ေသာ အနာဂတ္ေခတ္တခုကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ မဖိတ္ေခၚပဲ ပိုင္ဆိုင္ရမည္မွာ ဧကန္မလဲြေပ  ။

တခ်ိဳ ့ေသာဘာသာေရးအယူအဆေတြ၊လူမႈေရးအယူအဆေတြဟာကြ်န္ေတာ္တို ့နိင္ငံဖံြ ့ျဖိဳးတိုတက္ဖို ့အတြက္အဟန္ ့
အတားမ်ားျဖစ္ေစနိင္သည္၊ေခတ္တေခတ္မွတေခတ္သို ့ တိုးတက္ဖို ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚ(၀ါ)
အတိုက္အခံဆိုသည္မွာရွိသင္ ့သည္၊မတူညီေသာအေတြးအေခၚမ်ားကိုလက္ခံႀကိဳဆိုျပီး တိုးတက္ေသာကြ်န္ေတာ္
တို ့ရဲ ့ျမန္မာနိင္ငံကိုေဖာ္ေဆာင္သင္ ့ပါသည္။

ေရွယခင္ကေနယေန ့အထိလူသားအခ်ိဳ ့ကိုယ္ကြယ္ေနေသာဘာသာတရားမ်ားမွာ လူသားအားလံုး၏မွိခိုအား
ထားလိုစိတ္၊အေခ်ာင္ရလိုစိတ္မ်ားေႀကာင္ ့ကိုယ္ကြယ္ေနႀကျခင္းျဖစ္သည္၊ဘာသာအားလံုး လိုလိုတြင္ မေကာင္းမႈ
လုပ္သူအတြက္ ငရဲတခုကိုဖန္တီးထားသလို၊ေကာင္မႈလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ေကာင္ကင္ဘံုကို ဖန္တီးထားတက္ႀကသည္။

မည္သို့ပင္ဆိုေစကာမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ လူသားအားလံုး၏အေတြးအေခၚ၊အယူအဆ၊တီထြင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား
ေႀကာင္ ့ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ရထား၊ကားမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္တို ့လူသားေတြသာဖန္ဆင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဘယ္နတ္၊ဘယ္ဘုရားကမွမဖန္ဆင္းေပးခဲ ့ပါ  ထိုေႀကာင္ ့ လူသားေတြသာ ဖန္ဆင္းရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ သတိထားသင့္ေသာအရာတခုကေတာ ့ စနစ္တခု၊ေခတ္တခုကိုေျပာင္းလဲြေသာ(၀ါ)ဖန္ဆင္းေသာ
လူသား ပုဂၢိဳလ္သည္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင္ ့ဖန္ဆင္းနိင္သည္ေတာ ့မဟုတ္၊စနစ္ေဟာင္း၊ေခတ္ေဟာင္းကိုဖက္တြယ္
ထားေသာလူ ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ ့အစည္းမ်ား၏ အနိင္က်င္ ့မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုႀကံဳရစျမဲပင္ျဖစ္သည္။

သာဓကအခ်ိဳ ့ကိုေျပာရလွွ်င္ ကမၻာတြင္ ဆဲြငင္အားရွိေႀကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ ့ေသာ နယူတန္အားထိုေခတ္က
အရူးဟု၍၄င္း၊ကမၻာလံုးသည္ဟု သက္ေသျပခဲ ့ေသာ ဂယ္လီလီယိုအား ေရနံစိမ္ထားေသာ အ၀တ္စမ်ားပတ္
ကာ လူလယ္ေခါင္တြင္ မီးတင္ရႈိ ့ခဲ ့သည္၊ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရာမ်ားကိုေဟာေျပာခဲ ့ေသာ ေဆာ့ခေရးတီးအား
ဆိုဖစ္ ပညာရွင္တစု၏ တိုက္ခိုက္မႈေႀကာင္ ့ မိသာစုေရွ ့တြင္ အဆိပ္ေသာက္ေသဆံုးခဲ ့ရသည္၊ ထိုေႀကာင္သူ၏
တပည္ ့ျဖစ္ေသာ ပေလတိုက ဒီမိုကေရစီကို မုန္းတီးခဲ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ေခတ္တေခတ္ကိုဖန္ဆင္းခဲ ့ေသာသူမ်ားမွာလဲ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ ့မဟုတ္ခဲ ့ပါ၊
လြပ္လပ္ေရး ၇ယူေပးခဲ ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ျမန္မာနိင္ငံတြင္ဗုဒၵဘာသာအညစ္အေႀကးအခ်ိဳ ့ကိုရွင္းလင္း
ေပးခဲ ့ေသာ သွ်င္ဥကၠထ၊ ေရွ ့ရိုဆဲြ ဘာသာေရး သမားမ်ာ၏ တိုက္ခိုက္မႈကိုခံရသည္။ေတာ္လွန္ေသာအေတြး
အေခၚမ်ား၊လက္ေတြလုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးခဲ ့ေသာေႀကာင္ ့ လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္လြယ္လြယ္ႏွင္ ့ေမ ့ေဖ်ာက္ရန္
မရနိင္ေခ်..........။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ဖန္တီးေသာလူသား(၀ါ)ဖန္ဆင္ရွင္း လူသားမ်ားဟာ မွားယြင္ေဖာက္ျပန္ေနေသာ၊သဘာ၀မက်
ေသာအယူအဆေဟာင္းမ်ားကိုစြန္ ့၍ လူသားအား၏ ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚ၊တီထြင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
ျဖင္ ့ ေခတ္တေခတ္ျပီတေခတ္ကို ဖန္ဆင္းေနႀကမွာဧကန္မလဲြပါေပ.................။ ။ ။

(စိတ္ကူးထဲရွိတာ ခ်ေရးႀကည္ ့တာပါ ၊လိုအပ္သည္မ်ားကိုမွာႀကားနိင္ေႀကာင္း)

No comments:

Post a Comment

ဘယ္သူမဆို ေ၀ဖန္သြားလို ့ရပါတယ္
အျပဳသေဘာနဲ ့ေပါ ့
အားလံုးေပ်ာ္ရြင္က်ပါေစ.....